I. джьузымрха́рджьыгIв ср. тж. виноградрхарджьыгIв
1.
1) виноградарь;